Núcleo em Hanói – Vietnam

Núcleo em Hanói – Vietnam
93 Phó Mã Mãy, Hàng Buôm, Hoàn Kiêm, HàNôi, Vietnã – 100000

Dirigente: Dr. Ông Lai